کنفرانس خبری رئیس عمومی اداره مستقل ارگانهای محلی ۲۷ جدی ۱۳۹۶

کنفرانس خبری رئیس عمومی اداره مستقل ارگانهای محلی ۲۷ جدی ۱۳۹۶