جلسه ارائه نظرات پیرامون مواد قانون شوراهای محلی

در جلسه که به همین منظور روز دوشنبه ۱۸ سرطان سال روان ، در مقر واحد تحقیق و ارزیابی افغانستان دایر شده بود، مواد قانون شورای های محلی، طی ارائه پریزنتیشن از سوی سعید احمد خاموش رئیس عمومی انسجام امور شوراهای محلی ادارۀ ارگان‌های محلی با مختصصین حکومتداری محلی واحد تحقیق و ارزیابی افغانستان جهت اخذ نظریات آنان شریک ساخته شد.
درین جلسه داکتر تیمور شاران معین پالیسی و مسلکی ادارۀ ارگان‌های محلی، و شماری از مسوولین نهادهای تحقیق و ارزیابی، متخصصین حکومتداری نیز اشتراک ورزیده بودند.


اشتراک کننده‌ها همچنان روی صلاحیت ها، روابط عمودی و افقی و مسایل اداری شورا های محلی بحث و تبادل نظر نمودند.
به گفتۀ مسوولین ریاست انسجام شوراهای محلی، قرار است که مواد این قانون جهت اگاهی دهی به مردم، بسطح زون وار نیز به آنان ارائه شود.