اعلان کاریابی برای ولسوالی های رتبه دوم جرم و تگاب ولایت بدخشان

کمیسون مستقل اصلاحات اداری و خدمات ملکی و اداره مستقل ارگانهای محلی بمنظور تحقق اهداف عالی جمهوری اسلامی افغانستان برای اصلاح و ایجاد اداره سالم، کارا و سپردن کار به اهل آن در نظر دارد تا به سلسله اعلانات قبلی به تعداد (۲) بست رتبه دوم ولسوالی را بخاطر استخدام افراد شایسته و کارفهم در پروسه رقابت آزاد طبق حکم شماره (۱۶۲۹) مورخ ۱۳۹۴/۸/۱۸ رئیس جمهوری اسلامی افغانستان به اعلان بسپارد.

بنأ به اطلاع واجدین شرایط اعم از زن و مرد که تابعیت افغانی داشته باشند، رسانیده میشود تا خود را در بست متذکره کاندید نموده اشتراک نمایند.