تدویر ورکشاپ یکروزه روند تادیه معاشات از طریق موبایل

بتاریخ ۱۱سرطان، ورکشاپ یکروزه تحت نام روند تادیه معاشات از طریق موبایل برای معاونین ولایات کابل، هرات، بلخ، بدخشان، پکتیا، تخار، خوست، لغمان و روسای معارف این ولایات با حضور دوکتور تیمور شاران معیین مسلکی و پالیسی اداره مستقل ارگانهای محلی، و جمعی از روسای دولتی از طرف اداره آسا و وزارت مخابرات و تکنالوژی معلوماتی در کابل برگزار گردید.
گفتنیست تادیه معاشات از طریق موبایل افزون بر اینکه سبب به میان آمدن شفافیت، حسابدهی و جلوگیری از فساد در ادارات دولتی میشود برقی سازی سیستم معاشات یک گامی نو و مثبت برای حکومت است.

در این برنامه روی ساختار و ایجاد برنامه تادیه معاشات و روند ثبت نام و پرداخت معاشات از طریق موبایل در وزارتخانه ها و سطح ولایات بحث صورت گرفت . و تشریحات لازم از چگونه گی تطبیق این روند در مرکز و سطح ولایات خدمت اشتراک کنندگان ارایه گردید.