رئیس جدید پلان و پالیسی اداره ارگان‌های محلی رسماً معرفی گردید

محمد حامد کریمی امروز چهارشنبه ۱۳ سرطان سال روان، به حیث سرپرست ریاست پلان و پالیسی اداره ارگان‌های محلی رسماً از سوی هیئت رهبری اداره، به کارمندان ریاست متذکره، معرفی گردید.   

طی مراسم که به همین مناسبت دایر شده بود، حکم مقام عالی ریاست جمهوری اسلامی افغانستان، در پیوند به مقرری حامد کریمی، از سوی محمد اکبر دشتی رئیس استخدام و سوانح کارکنان، قرائت شد.

در همین حال، داکتر تیمور شاران معین پالیسی و مسلکی ادارۀ ارگان‌های محلی، ضمن ابراز تبریکی برای رئیس جدید پلان و پالیسی، موفقیت‌های مزید را برای وی آروز نمود.

به گفته شاران، رهبری اداره ارگان‌های محلی متعهد بر تقویت پروسه ارتقاء و تشویق کارمندان بوده، تلاش بر آن است تا این فرهنگ در سایر ادارات نیز ترویج شود. وی در ادامه بیان داشت، حامد کریمی از کارمندان مسلکی و فعال ریاست پلان و پالیسی بوده بر همین اساس به حیث رئیس ریاست متذکره گماشته شد. وی ثانیاً ابراز امیدوار نمود، که رئیس جدید پلان و پالیسی اقدامات تاثیر گذار و جامع را در خصوص تطبیق پالیسی حکومتداری محلی خواهد برداشت.

با این حال، عبدالباقی پوپل معین امور شاروالی‌های ادارۀ ارگان‌های محلی تقرر حامد کریمی را در بست یاد شده اقدام بجا دانسته، آرزو کرد که نامبرده در بخش هماهنگ ساختن امور مربوطه و همچنین پلان‌ها و پالیسی‌های مرتبط به حکومتداری محلی، نقش مثبت و ممد را ادا خواهد کرد. به گفته پوپل، ادارۀ ارگان‌های محلی توجه ویژه برای ارتقاء ظرفیت کارمندان خویش داشته، که این امر در اولویت هیئت رهبری قرار دارد.

در فرجام این مراسم، محمد حامد کریمی ضمن ابراز امتنان از هیئت رهبری اداره بخاطر اعتماد که بالای وی نموده اند، اطمینان داد، تا تلاش‌های خسته گیر ناپذیری را در بخش امور مربوطه نموده، تا باشد امور پلان و پالیسی حکومتداری محلی به شکل مفید آن در تمامی ادارات تطبیق شود.

محمد حامد کریمی از دو سال بدینسو به حیث مشاور درین ریاست انجام وظیفه مینمود. نامبرده تجربۀ ده سال در امور مربوط به حکومتداری محلی داشته و همچنان تحصیلات عالی در بخش مدیریت دارد.