والی غور نیمه های شب وضعیت پاسگاه های نیروهای امنیتی درشمال فیروزکوه را از نزدیک بررسی کرد

داکتر عبدالظاهر فیض‌زاده والی غور نیمه های شب باجمع از روسای ادارات دولتی وضعیت کمربند های امنیتی شهر در شمال فیروزکوه را از نزدیک بررسی کرده وحملات طالبان بر پاسگاه های تاجیک های منطقه کاسی را نیز عقب زدند.
نیروهای امنیتی هم به والی غور وعده سپردند که برای برقراری امنیت وسرکوب دشمنان مردم آماده هرنوع فداکاری وقربانی دادن هستند