حضور والی هرات و نیروهای امنیتی در مرکز شهر هرات!

حضور والی هرات و نیروهای امنیتی در مرکز شهر هرات!