از پوسته های امنیتی مسیر شاهراه پکتیا ـ کابل بازدید شد

دگر جنرال گل نبی احمدزی والی پکتیا از پوسته های امنیتی مربوط به این ولایت در شاهراه پکتیا ـ کابل بازدید نموده و از دلیری، عشق به وطن و شهامت بلند نیرو های قهرمان ستایش بعمل آورد.
والی به مسوولین و سربازان قهرمان هدایت جدی نمود که در کنار تامین امنیت شاهراه، با مردم برخورد نیک نموده و در صورت نیاز مشکلات مسافرین شاهراه را مرفوع نمایند