برگزاری جلسه ارشد امنیتی به ریاست رئیس جمهور

رئیس جمهور و سرقوماندان اعلی قوای مسلح محمد اشرف غنی پس از ورود به شهر مزار شریف مرکز ولایت بلخ و دیدار با شخصیت های جهادی و سیاسی، جلسه ارشد امنیتی را رهبری نمود.
ابتدا مسئولین امنیتی و دفاعی زون شمال، گزارش آمادگی و برنامه های شان را بخاطر کنترول وضعیت امنیتی شریک ساخته، گفتند که حمایت کامل خیزش های مردمی در چارچوب دولت را با خود دارند و مشترکاً در زون شمال، عملیات تصفیوی را انجام می دهند.
رئیس جمهور پس از استماع گزارشات و برنامه های آنان، به منظور کنترول وضعیت زون شمال، به مسئولین مربوطه، هدایات لازم داد