مسجد جامع میدان شهر مرکز ولایت میدان وردګ در آینده نزدیک به بهره‌برداری سپرده خواهد شد

این مسجد در دو منزل به شکل پخته و اساسی با تمام ملحقات ضروری آن توسط ریاست ساختمانی بنایی شرکت انکشاف ملی ساخته شده و هزینه آن را اداره حمایوی ریاست جمهوری پرداخته است که قابلیت گنجایش همزمان ۲ هزار نمازگزار را دارا می‌باشد