کار اعمار یک کانال در شهر کندهار آغاز گردید

کار اعمار یک کانال در شهر کندهار آغاز گردید
این کانال که ۱۶۴۰ متر طول دارد به هزینه ۱۵ میلیون، از سوی شاروالی کندهار اعمار میگردد