حمیدالله توخی والی زایل در حالیکه شماری از مسوولین امنیتی وی را همراهی مینمود، از بالاحصار قلات بازدید نموده و در قسمت تامین امنیت بالاحصار به مسوولین مربوطه هدایات لازم را سپرد

حمیدالله توخی والی زایل در حالیکه شماری از مسوولین امنیتی وی را همراهی مینمود، از بالاحصار قلات بازدید نموده و در قسمت تامین امنیت بالاحصار به مسوولین مربوطه هدایات لازم را سپرد