تمجید والي بغلان از شجاعت نیروهای امنیتی در نواحی مختلف شهر پلخمری!

محمد اکبر بارکزی والی بغلان در بازدید شب هنگام از ساحات زماخیل، بلاک ها ،کیله‌گی از نیروهای مستقر در آن ساحه قدردانی کرد.
همچنان والی بغلان، مورال بلند نیروها امنیتی و دفاعی کشور و خیزش های مردمی را در دفاع از شهر پلخمری قابل تحسین عنوان کرد