اعضای شوراهای ولایتی، از نظام جمهوریت و نیروهای دفاعی و امنیتی کشور، اعلام حمایت کردند

شورای هماهنگی شوراهای ولایتی، در یک قطعنامه هشت ماده ای، حمایت شان را از نظام دولت جمهوری و نیروهای دفاعی و امنیتی کشور اعلام کردند