ورکشاپ آگاهی دهی در مورد پالیسی افزایش مشارکت زنان در ادارات خدمات ملکی تدویر یافت

در این ورکشاپ محمد اجمل شاه پور معین مالی و اداری اداره مستقل ارگانهای محلی، رؤسای جندر و ارتقای ظرفیت و انکشاف اداره و شماری از کارکنان زن اشتراک ورزیده بودند.
در این برنامه پریزینتیشن در مورد پالیسی افزایش مشارکت زنان در ادارات خدمات ملکی به اشتراک کننده گان ارائه گردید.
پالیسی افزایش مشارکت زنان در ادارات خدمات ملکی در سال ۱۳۹۷ تصویب شد که هدف از آن زمینه سازی و ایجاد سهولت های لازم برای زنان، بوجود آوردن محیط کاری مصؤن و تشویق آنان برای افزایش و سهم گیری بیشتر در ادارات خدمات ملکی میباشد.
در این پالیسی به مصؤونیت کاری کارکنان زن در محیط کاری بعنوان یکی از گام های مهم در جهت رفع نگرانی های جامعه سنتی که مانع ورود زنان به خدمات ملکی میشود، پرداخته شده است.
عاری بودن محیط کاری از هر نوع تبعیض، ارائه خدمات صحی و مشاوره در محیط کار، برگزاری برنامه های ارتقای ظرفیت، زمینه سازی مصؤنیت امنیتی در محیط کار از سفارشات مهم این پالیسی برای ادارات خدمات ملکی می باشد