قیر ریزی سرک هرات – چشت شریف جریان دارد

بخش اول سرک هرات – چشت شریف ۳۵ کیلومتر طول و ۱۲.۳۰ متر عرض دارد.
سرک هرات – چشت، بخشی از دهلیز شرق- غرب می باشد که ولایت هرات از طریق ولسوالی های کرخ، گذره، پشتون زرغون، اوبه و چشت شریف به ولایت غور وصل می گردد