بک جمنازیوم ورزشی در سمنگان افتتاح شد

این جمنازیوم ورزشی که در یک وقت گنجایش ۲ هزار تماشاگر را دارا می‌باشد، از سوی شرکت انکشاف ملی اعمار و هزینه مالی آن از طرف اداره حمایوی ریاست جمهوری پرداخت گردیده است