عبداللطیف مراد والی کاپیسا طی سفر به ولسوالی نجراب از قهرمانی و شجاعت نیروهای امنیتی و دفاعی بخاطر واپس گیری آن ولسوالی قدردانی نمود.

عبداللطیف مراد والی کاپیسا طی سفر به ولسوالی نجراب از قهرمانی و شجاعت نیروهای امنیتی و دفاعی بخاطر واپس گیری آن ولسوالی قدردانی نمود.