کار ساخت شبکه آبیاری قریه برګ ولسوالی محمدآغه لوګر ٤٢ درصد به پیش رفته است

این شبکه آبیاری که به ارزش٢١ میلیون افغانی از سوی ریاست زراعت و مالداری به همکاری مالی ایفاد( بودجه جهانی زراعت) توسط برنامه کلپ در قریه برګ ولسوالی محمد ساخته میشود، کار آن ٤٢درصد به پیش رفته است