یک باب مسجد به ارزش ۱۴ میلیون افغانی در پروان اعمار و به بهره برداری سپرده شد

این مسجد جامع در دامنه گلبهار ولسوالی جبل السراج پروان، به ارزش ۱۴ میلیون افغانی از سوی شرکت انکشاف ملی از بودجه انکشافی اداره حمایوی ریاست جمهوری، اعمار گردیده است‌