لکچر کامل رئیس جمهور محمد اشرف غنی تحت عنوان “فرصت تغییربازی : خروج نیروهای ناتو آمریکا از افغانستان