د قومونو د انسجام کمېسیون پرانېستغونډه کې د کوچیانو چارو د سمون ادارې رییس استاد حبیب الرحمن خبرې