سخنرانی محب الله صمیم وزیر اقوام و قبایل در برنامه افتتاحیه کمیسیون انسجام اقوام