سخنرانی شمیم خان کتوازی رئیس عمومی اداره مستقل ارگانهای محلی در مراسم افتتاح کمیسیون انسجام اقوام