برگزاری جلسه امنیتی به ریاست رئیس جمهور

جلسه امنیتی به ریاست رئیس جمهور محمد اشرف غنی عصر امروز در ارگ تدویر یافت و روی وضعیت عمومی امنیتی کشور بحث نمود.
ابتدا مسئولین نهادهای امنیتی و دفاعی کشور گزارش فعالیت ها و برنامه های شان را در راستای دفع و طرد حملات دشمن، با رئیس جمهور شریک ساختند.
رئیس جمهور غنی پس از استماع گزارش ها و برنامه های آنان، از شجاعت و اقدامات به موقع نیروهای امنیتی و دفاعی در هرات و هلمند و سایر ولایات، ستایش کرد و به منظورخنثی سازی دسیسه های دشمن، به مسئولین مربوطه هدایات لازم داد