آغاز عملیات تصفیوی در غرب شهر هرات!

درین عملیات که مبتنی بر فیصله شورای هماهنگی نظامی ولایت هرات راه اندازی شده است با اشتراک قطعات خاص امنیت ملی و نیروهای مردمی ساحات زیادی از روستاهای غرب شهر هرات از وجود دشمن پاکسازی شد