عملیات پاکسازی ولسوالی نجراب ولایت کاپیسا

منسوبین قوای خاص کوماندو صبح امروز عملیات مشترک تصفیوی را با سایر نیروهای دفاعی، امنیتی و حمایه قوای هوایی جهت پاکسازی ولسوالی نجراب ولایت کاپیسا از وجود طالبان راه اندازی نمودند. که در نتیجه لحظات قبل ولسوالی متذکره را آزاد کردند