دیدار والی بلخ از ولسوالی خلم

محمد فرهاد عظیمی از خطوط نخست نبرد در مربوطات ولسوالی خلم، بازدید نمود و شجاعت ‌و پایمردی نیروها را در مقابل دشمن چشمگیر دانست و اطمینان سپرد که در هیچ شرایطی نیروهای دفاعی و امنیتی ‌و بسیج های مردمی را تنها نخواهند گذاشت