جریان کار اعمار مسجد جامع ولسوالی واغظ غزنی

کار اعمار یک باب مسجد جامع در ولسوالی واغظ ولایت غزنی جریان دارد، این مسجد در ۳ هزار متر مربع زمین در دو منزل با تمام ملحقات ضروری از سوی ریاست ساختمانی بنایی شرکت انکشاف ملی ساحته می شود.که دریک وقت ظرفیت ۶۰۰ نمازگزار را دارا است