برگزاری نخستین جلسه الکترونیکی کابینه به ریاست رئیس جمهور غنی

نخستین جلسه الکترونیکی کابینه تحت ریاست رئیس جمهور محمد اشرف غنی قبل از ظهر امروز با اشتراک اعضای کابینه و والیان کشور از طریق ویدیوکنفرانس در ارگ تدویر یافت.
ابتدا رئیس جمهور از شجاعت و جانفشانی های نیروهای دفاعی و امنیتی کشور در دفع حملات دشمنان کشور قدردانی کرد و در مورد استراتیژی دفاعی و امنیتی افغانستان و نقش اعضای کابینه در آن با تصریح اینکه در این زمینه پلان و برنامه مشخص وجود داشته و حمایت کامل سیاسی از نیروهای دفاعی و امنیتی کشور وجود دارد، معلومات ارائه کرد.
رئیس جمهور غنی ضمن افتتاح سیستم الکترونیکی کابینه، از زحمات اداره امور ریاست جمهوری، دفتر شورای امنیت ملی و اداره عملیاتی و حمایوی انکشاف ملی ریاست جمهوری در این زمینه، تشکر نمود.
رئیس جمهور کشور در مورد آغاز همگام سازی حکومتداری افغانستان با تکنالوژی جهان، در خصوص اینکه تکنالوژی باعث تغییر در زندگی شده، با انکشاف تکنالوژی ۶۰ فیصد معاملات مشورتی جهان از طریق تکنالوژی الکترونیک انجام میشود؛ تکنالوژی باعث تغییر در ارایه خدمات به شهروندان گردیده و از آنجمله قسمت زیاد آیندۀ صحت مرتبط به پیشرفت تکنالوژی است، معلومات مفصل ارائه کرد.
به همین ترتیب رئیس جمهور در مورد پرداخت دیجیتالی معاشات، ارائه خدمات با وصل سیستم پاسپورت و سیستم پرداخت‌ها با تذکره الکترونیکی و اینکه با ایجاد سیستم ها؛ مشکلات عمده ما در عرصه مبادله معلومات رفع خواهد گردید، توضیحات داد.
رئیس جمهور خاطرنشان کرد که در آینده نزدیک بانک مرکزی برای نیروهای امنیتی و دفاعی و همچنان مامورین ملکی زمینه اعطای قرضه ها را از یک الی پنج میلیون افغانی فراهم خواهد نمود