جلسه امنیتی به ریاست رئیس جمهور غنی، برگزار گردید

جلسۀ امنیتی تحت ریاست رئیس جمهور محمد اشرف غنی عصر امروز در ارگ تدویر یافت و در خصوص وضعیت عمومی امنیتی کشور بحث نمود.
ابتدا مسئولین امنیتی و دفاعی کشور، پلان ها و برنامه های شانرا بخاطر دفع و طرد تحرکات دشمن با رئیس جمهور شریک ساختند.
رئیس جمهور از شجاعت و فداکاری نیروهای امنیتی و دفاعی و ایستادگی و متانت شان در برابر دشمن، ابراز قدردانی نمود و به مسئولین سکتور امنیتی و دفاعی بخاطر هماهنگی بیشتر و اکمالات به موقع نیروها جهت خنثی سازی توطئه های دشمن، هدایات لازم صادر نمود