کار اعمار سرک قریه‌جات اختیاران و کج شیرتو بامیان ۶۵ فیصد پیشرفت دارد

این سرک جغلی ۷.۳۸ کیلومتر طول و ۴.۵ متر عرض دارد که از سرک عمومی آغاز الی منطقه اختیاران و کج شیرتو امتداد دارد