اعمار یک‌ مسجد جامع در ولسوالی خواجه عمری غزنی جریان دارد

این مسجد در مساحت ۹۰۰ متر مربع زمین که گنجایش ۴۵۰ نمازگزار را دارا می‌باشد با تمام ملحقات آن از سوی ریاست شرکت انکشاف ملی و به هزینه مالی اداره حمایوی ریاست جمهوری درحال ساخت قرار دارد