ولسوالی گذره‌ی هرات تحت تصرف کامل نیروهای امنیتی قرار دارد.

مقام ولایت هرات می‌گوید که اطراف دفتر یوناما، مسیر سرک میدان هوایی و ولسوالی گذره‌ در مدت کوتاه تصفیه و به دشمن تلفات سنگین وارد شد