از هفتم اسد، روز بیرق ملی در ولايت های غزنی و سمنګان تجليل بعمل آمد

از هفتم اسد، روز بیرق ملی در ولايت های غزنی و سمنګان تجليل بعمل آمد