بزرگداشت روز ملی بیرق از سوی اداره مستقل ارگانهای محلی

مراسم که به همین منظور تدویر یافته بود از هفتم اسد روز ملی بیرق با افراشتن پرچم سه رنگ کشور، تجلیل و نیکوداشت بعمل آمد.
محمد سرور جوادی معین پالیسی و مسلکی اداره مستقل ارگانهای محلی ضمن تبریکی این روز به ملت افغانستان، از بیرق کشور بعنوان هویت ملی یاد نموده گفت که از زمان های قدیم مردم از بیرق به عنوان نشان راه از آن استفاده مینمودند و هر گروپ و یا جمعیتی که میخواستند از همدیگر تفکیک شوند، از بیرق استفاده میکرد که بعد از آن به عنوان نماد وحدت ملی و هویت ملت ها مطرح شد.
أقای جوادی همچنان در مورد بیرق سه رنگ کشور گفت که بیرق ملی از سال ۱۲۹۸ ه.ش به عنوان یک سمبول تعریف شده و معرف هویت و وحدت ملی ما در سطح جهان میباشد.
وی همچنین در مورد منطق انتخاب رنگ های بیزق گفت که رنگ سیاه نماد از تاریخ و یا دوران سیاه استعمار رنگ سرخ آن نماد مبارزه مردم افغانستان در برابر استعمار گران و رنگ سبز نماد آزادی و شکوفایی کشور است.
با این حال محمد اجمل شاه پور معین مالی و اداری اداره مستقل ارگانهای محلی از هفتم اسد بعنوان روز تجلیل از عزت و شرف کشور یاد نموده گفت که بیرق ملی کشور در نتیجه قربانی هزاران مرد و زن این خطه حفظ گردیده که پاسدارای و دفاع از از ارزش های آن مسوولیت هر فرد جامعه میباشد.
وی همچنین گفت که بیرق نماد اتحاد و همبستگی اقوام مختلف یک کشور است که هدف از آن معرفی هویت وایستاده گی در میادین مبارزات و معرفی اندیشه ها و باورهای شهروندان یک کشور میباشد