در آستانه روز ملی بیرق، خیابان ها، اماکن عمومی، ساختمان های ادارات دولتی هرات با بیرق های سه رنگ کشور تزیین شده است

در آستانه روز ملی بیرق، خیابان ها، اماکن عمومی، ساختمان های ادارات دولتی هرات با بیرق های سه رنگ کشور تزیین شده است