شمیم خان کتوازی رییس اداره مستقل ارگانهای محلی با والی کابل دیدار کرد

درین دیدار، محمد یعقوب حیدری والی کابل، ضمن بیان مطالبات و خواست های اداره محلی کابل در مورد موضوعات مختلف از جمله حکومتداری محلی، امور اجتماعی و اقتصادی به شمیم خان کتوازی رییس اداره مستقل ارکانهای محلی معلومات ارایه کرد.
رییس اداره مستقل ارگانهای محلی، از کارکرد ها و فعالیت های والی کابل قدردانی نموده بر بهبود وضعیت حکومتداری و انکشاف متوازن در سطح ادارات دور دست تاکید کرد