آمادگی برای تجلیل از روز بیرق ملی، در پکتیا

آمادگی برای تجلیل از روز بیرق ملی، در پکتیا