کار اعمار لیلیه پوهنتون نیمروز در آستانه بهره برداری قرار دارد

این لیلیه در شش منزل با تمام ملحقات آن از سوی شرکت انکشاف ملی به هزینه مالی اداره حمایوی ریاست جمهوری درحال ساخت‌وساز قرار دارد که کار عملی آن ۹۰ درصد تکمیل گردیده است