والی زابل از قریه جات اومکی باوری، سیخاک و توری بازید نمود

حمیدالله توخی میگوید بمنظور انکشاف ساحات امنیتی, بیز های جدید در ساحات که دشمن بالای آن رفت و آمد مینماید، ایجاد خواهند شد