شمیم خان کټوازی با محمد شفیق گل آغا شیرزی وزیر پیشین سرحدات و قبایل دیدار نمود

در این دیدار هر دو جانب روی وضعیت جاری و مسایل ملی به ویژه صلح و وحدت ملی، تحکیم امنیت و ثبات حوزه جنوب غرب، انکشاف و انسجام ارتباطات میان اقوام، حل مناقشات از طریق جرگه ها و راجع به موضوعات دیگر بحث و تبادل نظر نمودند