کار ساخت ذخیره آب و کانال نالاب ولسوالی محمدآغه لوگر ١٥ درصد به پیش رفته است

این ذخیره آب و کانال که به هزینه ١٤.٧ میلیون افغانی از سوی ریاست زراعت و مالداری به همکاری مالی ایفاد بودجه جهانی زراعت) توسط برنامه سنپ در قریه آببازک ولسوالی محمد ساخته می‌شود