دیدار والی بلخ از ولسوالی کلدار

محمد فرهاد عظیمی والی بلخ با همراهی معاون قول اردوی ۲۰۹شاهین، قوماندان امنیه، رییس امنيت ملی ولایت بلخ به ولسوالی کلدار ولایت بلخ رفته از تمامی نیروی های امنیتی قدردانی نموده و آنها را مورد تشویق مادی و معنوی قرار داد