مسجد جامع رشیدان غزنی در آستانه بهره برداری قرار دارد

این مسجد در ولسوالی رشیدان ولایت غزنی در مساحت ۲ هزار متر مربع با تمام ملحقات آن از طرف شرکت انکشاف ملی و به هزینه مالی اداره عملیاتی ریاست جمهوری ساخته میشود که گنجایش ۶ صد نمازگزار را دارا خواهد بود