کنفرانس ویدیویی با رؤسای خدمات تخنیکی و سکتوری ولایات تدویر گردید

کنفرانس ویدیویی که از سوی ریاست پالیسی و پلان تدویر گردید، در آن به شمول رئیس پلان و پالیسی اداره، رؤسای خدمات تخنیکی و سکتوری ولایات و کارشناسان ریاست پلان و پالیسی اشتراک ورزیده بودند.
در این کنفرانس ویدیویی اشتراک کننده گان در مورد پلانگذاری مبارزه علیه فساد اداری در ولایات، پلان های انکشافی و ارائه نظریات روی تعدیل طرزالعمل ادارۀ ولایت و ادارۀ ولسوالی بحث و تبادل نظر نمودند.
رئیس پلان و پالیسی اداره، همکاری ریاست‌های خدمات تخنیکی و سکتوری ولایات را در خصوص بدست آوردن اهداف متوقعه مهم خوانده از آنان خواست تا در قسمت تدوین و ارائه نظریات در مورد تدوین پلان مبارزه علیه فساد اداری در سطح ولایات و نیز شناسایی اولویت های کاری در خصوص مبارزه واقع بینانه با فساد اداری با این اداره همکاری نمایند تا در پلان سه ساله که قرار است ترتیب و تدوین شود، گنجانیده شود.
آقای سائس همچنین از رؤسای سکتوری ولایات خواست تا در قسمت تعدیل طرزالعمل ادارۀ ولایت و ادارۀ ولسوالی و نیز پلان های انکشافی ولایات، نظریات شان را شریک نمایند.
در این کنفرانس ویدیویی رؤسای سکتوری ولایات بر هماهنګی مشترک، چگونگی نظارت های مشترک در امر مبارزه با فساد، ضرورت و تدوین پلان ستراتیژیک مبارزه با فساد اداری، تدوین رهنمود مبارزه با فساد اداری، مشخص ساختن مکلفیت ها و صلاحیت های کمیته مبارزه علیه فساد اداری ولایتی، عدم تطبیق پروژه ها در وقت و زمان، در نظر گرفتن میکانیزم مکافات و مجازات بخاطر مبارزه با فساد اداری، تفویض صلاحیت ها برای کمیته مبارزه با فساد اداری، ایجاد زمینه تطبیق پلان های مبارزه با فساد اداری در ولایات و دیگر موارد نظریات شان را ارائه داشتند