کار اعمار لیلیه پوهنتون فاریاب در حال تکمیل شدن است

این لیلیه در مساحت ۲۲۰۰ مترمربع زمین در شش منزل به هزینه مالی اداره حمایوی ریاست جمهوری اعمار می گردد که همزمان ظرفیت گنجایش ۱۰۰۰ محصل را دارا می‌باشد