در عید سرباز، کنار سربازان !

در عید سرباز، کنار سربازان !

معاونین امور اجتماعی ولایات کابل، ننگرهار، بلخ، کندز پروان و جوزجان به پاس قدردانی و حمایت از نیروهای امنیتی و دفاعی از نیروهای امنیتی و دفاعی مستقر در پوسته‌های امنیتی بازدید به عمل آورده و از شهامت و قهرمانی‌ آنان قدر دانی کردند.