حمایت جوانان نیمروز از نیروهای امنیتی و دفاعی!

حمایت جوانان نیمروز از نیروهای امنیتی و دفاعی!
در این مراسم والی نیمروز، شماری از روسای دوایر ملکی و نظامی، اعضای شورای ولایتی، جوانان و اعضای جامعه مدنی حضور داشتند.