ولسوالی سرخ پارسا پروان از کنترول طالبان دوباره آزاد شد.

ولسوالی سرخ پارسا پروان از کنترول طالبان دوباره آزاد شد.